2792-015  FLURRIES-JET

2891-017  RUSTIC SHIMMER-ONYX

3022-008  VELVETY VINES-ONYX

3023-009  STERLING STRIPE-ONYX

3026-006  ALLOY-ONYX

3164-009  SPOT ON-RADIANT PEARL

3376-005  SWEETHEARTS-RADIANT PEARL

3376-005  SWEETHEARTS-RADIANT PEARL

3478-002  ADORNMENT-RADIANT PLATINUM

3478-002  ADORNMENT-RADIANT PLATINUM

3479-002  SPARKLERS-RADIANT PLATINUM

3479-002  SPARKLERS-RADIANT PLATINUM

3480-002  DIAMONDS-RADIANT PLATINUM

3480-002  DIAMONDS-RADIANT PLATINUM

3482-001  LUSTROUS LACE-GOLD

3482-001  LUSTROUS LACE-GOLD

3512-001  DAZZLING DAMASK-RADIANT BLACK

3512-001  DAZZLING DAMASK-RADIANT BLACK

351  3-001  CANDIED ROSES-RADIANT ROSE GOLD

3513-001  CANDIED ROSES-RADIANT ROSE GOLD

2792-016  FLURRIES-ONYX

2891-018  RUSTIC SHIMMER-COPPER

3022-009  VELVETY VINES-PEARL

3025-004  OVAL FINDINGS-JET

3164-008  SPOT ON-RADIANT BLACK

3376-004  SWEETHEARTS-RADIANT BLACK

3478-001  ADORNMENT-RADIANT ROSE GOLD

3478-001  ADORNMENT-RADIANT ROSE GOLD

3479-001  SPARKLERS-RADIANT ROSE GOLD

3479-001  SPARKLERS-RADIANT ROSE GOLD

3480-001  DIAMONDS-RADIANT ROSE GOLD

3480-001  DIAMONDS-RADIANT ROSE GOLD

3481-001  LUSTROUS LACE-RADIANT BLACK

3481-001  LUSTROUS LACE-RADIANT BLACK

3482-002  LUSTROUS LACE-PLATINUM

3482-002  LUSTROUS LACE-PLATINUM

3512-002  DAZZLING DAMASK-RADIANT PEARL

3512-002  DAZZLING DAMASK-RADIANT PEARL

351  3-002  CANDIED ROSES-RADIANT PLATINUM

3513-002  CANDIED ROSES-RADIANT PLATINUM